Foto: Teddy Osterblom

Ordningsregler Parad

Respekt för varandra är grundläggande för alla deltagare i Pride Parade. Alla ekipage behöver känna till och följa Stockholm Prides värdegrund samt de ordningsregler som finns för paraden. Det innebär att inte på något sätt hota, hetsa eller utöva våld mot någon annan deltagare eller åskådare.

Respekten för varandra gäller även för de budskap som uppvisas under paraden. Utöver att de på samma sätt som ovan måste följa värdegrund och ordningsregler är även utgångspunkten att de på något sätt relaterar till hbtq+-frågor och/eller -personer.

Samtliga anvisningar från paradledningen, sektionsledare, gruppledare eller av organisatören utsedd person, måste följas.

Allmänna ordningsregler

Stockholm Pride Parade är en offentlig tillställning som följer ordningslagen 1993:1617.

 • Samtliga anvisningar från Stockholm Prides volontärer måste följas
 • Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp. Det är förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan.
 • Under paraden råder alkoholförbud för deltagare.
 • Det är inte maskeringsförbud i paraden. Vi följer ordningslagens regler gällande maskering som säger att förbud enbart gäller om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Se Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall <https://lagen.nu/2005:900>.
 • Det är förbjudet att kasta saker till publiken från fordon eller gågrupper, så lämna konfetti och liknande hemma. Däremot går det bra att dela ut saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden.
 • Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det får inte uppstå luckor mellan grupperna.
 • Banderoller, plakat och likande får inte överstiga tre (3) meter i bredd med hänsyn till trafiksäkerheten.
 • Har ekipaget musik ska detta anmälas. I start- och målområde råder musikförbud. Det är tillåtet att göra en soundcheck men utöver det får musiken sättas igång efter att ekipaget passerat startlinjen. När ekipaget passerar paradutroparna måste volymen kraftigt sänkas.
 • Högsta tillåtna ljudvolym är 100 dBa.
 • Om något händer under paraden kontakta Paradledningen, sektionsledare eller gruppledare som finns längs vägen. Dessa har kontakt till sjukvårdspersonal och polis. Vid allvarliga händelser eller sjukdom ring 112.

Fordon

 • Fordon måste alltid ha hjulvakter, mindre fordon som personbilar, en på varje sida samt större fordon som lastbilar och bussar, en per hjulaxel (eller sammanhållen boogie).
 • Hjulvakterna skall bära reflexväst och får bara koncentrera sig på sin uppgift. De får inte lämna sitt fordons sida.
 • Alla fordon kan komma att besiktigas av trafikpolisen gällande trafiksäkerhet och miljözon, vid brister kan fordonet nekas starttillstånd. Längd under 12 meter och fri höjd på 4,5 m kräver ej tillstånd. Ekipaget ansvarar själva för att fordonet kan framföras.
 • Är ert fordon större än 12 meter krävs en färddispens för att framföra det. Detta ansvarar ni själva för om ni är berörda. Kontakta: Trafikkontoret, Tillstånd, Box 8311, 104 20 Stockholm Telefonnummer: 08-508 272 00, E-post: [email protected], Besöksadress: Fleminggatan 4.
 • Pynta gärna era fordon men tänk på att inte täcka för kylaren då risken för överhettning ökar.
 • Det är absolut förbjudet att kliva av och på fordon under paraden.

Förare

 • Chaufförer måste se till det finns hjulvakter längs fordonet. För personbil krävs en hjulvakt per sida om bilen. För lastbil krävs hjulvakt på varje sida och per hjulaxel (eller sammanhållen boogie).
 • Det kan finnas smala passager där hjulvakter inte kan gå vid sidan av fordonet. Vid dessa platser kommer det finnas volontärer som hjälper till.
 • Chauffören måste se till att bilen inte kan stjälas.
 • Bilen får inte lämnas utan uppsikt.
 • Starthjälpmedel (nycklar etc.) måste tas med om föraren lämnar förarsätet.
 • Efter mållinjen ska fordon fortsätta Lidingövägen framåt. Ingen avlastning eller avstigning får ske direkt efter målgången. Volontärer på plats kommer att anvisa lämplig plats för detta.
 • Utfart kommer ske i korsningen Lidingövägen / Erik Dahlbergsgatan.

Påföljd

Om paraddeltagaren bryter mot ordningsregler eller agerar så att paradens fortsatta verksamhet äventyras äger Festivalchef, paradchef, paradledning, sektionsledare, säkerhetsansvarig eller deras ställföreträdare, rätt att med omedelbar verkan bryta Paraddeltagarens fortsatta medverkan i Pride Parade. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas ej.

Regler för flak

Transportstyrelsens regler för studentflak och karnevalståg

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

 • Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
 • Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
 • En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Prideifiering

Prideifiering är Stockholm Prides sätt att förklara vad som krävs för att gå med eller köra som kommersiell aktör i Paraden med ekipage. Med kommersiell aktör menas vinstdrivande företag. Med kommersiellt ekipage menas en grupp eller ett fordon där aktörens varumärke exponeras i text eller grafisk form. Bland annat gäller:

 • Gruppen och/eller ekipaget ska smyckas och pyntas så att det smälter in i Paraden och att det ser ut som ett Pride Parade ekipage. Exempelvis kan regnbågsflaggor och regnbågsfärger användas.
 • Ingen får delta i paraden med kommersiellt ekipage utan att erlägga avgiften, ha signerat avtal eller inte vara prideifierade.

Alla ekipage kontrolleras innan start och om man har en otillbörlig annonsering eller liknande kan Stockholm Pride besluta att man får ändra utsmyckning eller avbryta deltagandet.

Avstånd under paraden

Alla ekipage och grupper måste absolut hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det är inte tillåtet att låta det uppstå luckor i Paraden. Genom att hjälpas åt kan vi se till så att detta inte inträffar. Påminn gärna varandra om ni märker att luckor är på väg att ske.

Musik

Musik får inte spelas i startområdet. Provkörning av ljudanläggning är tillåtet men bara för en kort stund för funktionskontroll. Musiken får börja spelas efter startlinjen vid Stadshuset.

Musiken måste dämpas när ekipaget passerar Paradutroparna. Det är för att de ska kunna höras ordentligt.

Paradutroparna är ett mycket populärt inslag där många samlas för att lyssna på deras kommenterande av Paraden. Glöm inte att de pratar om ert ekipage också. Paradutropare finns förutom i starten, vid Tegelbacken och Stureplan.

Avsluta musiken i höjd med klocktornet på Stadion. Musik spelas i anslutning till Pride Park.

Målgången

När ekipagen kommer till målet kommer vi att behöva dela på fordon och gående. Fordon stannar inte precis vid mållinjen utan kommer att få rulla fram en liten bit längs Lidingövägen och parkera så man kan lasta av saker och de personer som färdas på flaket. Detta är för att det ska bli så smidigt för alla som möjligt. Följ anvisning från volontärer på plats.

Frågor

Vid frågor, kontakta paradledningen på [email protected].