Kallelse till föreningen Stockholm Prides årsmöte den 24 februari 2019

Hur tycker du att föreningen Stockholm Pride och festivalen Stockholm Pride bör utvecklas framöver? Välkommen på årsmöte, föreningen Stockholm Prides högst beslutande organ.

På årsmötet kan du och din förening påverka Stockholm Prides framtid. Tillsammans fattar vi beslut om inkomna förslag och väljer ny styrelse som kommer att ansvara för verksamheten under 2019.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Stockholm Pride, 2018-12-20

Praktisk information

Datum: Söndagen den 24 februari 2019
Tid: 14:00-17:00
Plats: Studentpalatset, se bild nedan

Viktiga datum

24 januari: sista dag att skicka in motioner (förslag). Dessa mailas till oss på: [email protected]
3 februari: sista dag att bli medlem för att ha rösträtt på årsmötet
10 februari: kompletterande handlingar skickas ut samt läggs på hemsidan

Tillgänglighet

Information om lokalens tillgänglighet skickas ut i samband med kompletterande handlingar.

Vad ska vi besluta om? Varför ska jag komma?

På årsmötet fattar vi gemensamt beslut om föreningens och festivalens framtid. Det gör vi genom att:

  1. Gå igenom och (om årsmötet vill) fastställa verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2018, det vill säga det som har varit och hänt under 2018.
  2. Diskutera och beslutade om motioner (medlemmars förslag). Du och/eller din förening är välkomna att skicka in motioner fram till den 24 januari.
  3. Diskutera och besluta om propositioner (styrelsens förslag).
  4. Välja ny ordförande, styrelse, valberedning och revisorer som ansvarar för föreningen under verksamhetsåret 2019.

Om du representerar en förening kan det vara bra att planera in ett möte mellan den 11:e och 23:e februari för att gå igenom handlingarna tillsammans.

Vem får påverka?

Alla medlemmar i föreningen Stockholm Pride har en röst. Du kan med fullmakt vara ombud till en person utöver dig själv. Medlemsföreningar har 1-10 röster, 1 per hundratal medlemmar men högst 10 röster.

Föreningar utser själva sin eller sina representanter till årsmötet som får rösta med alla föreningens röster.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du/ni ha tecknat medlemskap senast tre veckor innan mötet, dvs. senast den 3:e februari 2019.

Personer, företag och föreningar som blivit medlemmar därefter kan lyssna och diskutera, men ej rösta. Även personer som inte är medlemmar kan få närvara och diskutera om årsmötet så beslutar.

Här hittar du mer information om medlemskap i föreningen Stockholm Pride.

Hur blir jag medlem?

Det kostar 100 kr att bli medlem som privatperson. Medlemskap för förening kostar 100 kr per påbörjat hundratal medlemmar, dock max 1000 kr. Medlemskap för företag kostar 1000 kr. Alla medlemskap är per kalenderår.

Om du/ni var medlem under 2018 behöver du/ni alltså förnya ditt/ert medlemskap och bli medlem för 2019.

Du/ni löser medlemskap på Tickster. Du kan inte betala medlemskap på plats.

Om du vill vill veta mer om medlemskapet hittar du information på den här sidan. Där hittar du också länkar till Tickster. Du är också välkommen att maila oss på:  [email protected]

Kandidera till styrelse eller andra förtroendeuppdrag

Valberedningen bereder samtliga val utom val till valberedning. De tar emot nomineringar ända fram till årsmötet och hoppas det finns många som vill vara med och påverka.

De uppmanar er som vill kandidera att göra det så fort som möjligt. Gärna innan den 10 februari när kompletterande handlingarna ska skickas ut. På detta sätt ger vi valberedningen de bästa förutsättningarna för att göra ett bra arbete.

Nomineringar mailas till valberedningen på: [email protected] Du kan både nominera dig själv och andra, men fråga personen först om du nominerar någon annan.

Kandidera till valberedning

Vi söker även personer som vill sitta i valberedningen under det kommande året. Styrelsen bereder inte detta val, men samlar in nomineringar inför årsmötet.

För att nominera någon eller kandidera själv mailar du oss på: [email protected]

Om uppdragen

Styrelsen ska bestå av mellan nio och 13 ledamöter. Årsmötet utser en ordförande och en kassör, och styrelsen väljer sedan inom sig sekreterare och vice ordförande.

Valberedningen ska bestå utav minst tre personer varav en är sammankallande. För att kunna bli vald till ett uppdrag behöver du vara medlem i föreningen.

Verksamhetsrevisorer följer styrelsen under året och granskar om styrelsen genomför det som årsmöte och medlemmar har gett dem i uppdrag samt att föreningens stadgar efterlevs.

Dagordning

Dagordningen kommer att uppdateras med detaljer i samband med kompletterande handlingar när vi har mer information om propositioner och motioner.

Dagordning för årsmöte 2019-02-24

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och justering av röstlängden
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Adjungeringar
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2018
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Presentation av budget
14. Propositioner
15. Val av:
a. Ordförande (på 1 år)
b. Kassör (på 2 år)
c. Övriga ordinarie styrelseledamöter (de som väljs på ordinarie mandatperiod väljs på två år, fyllnadsval väljs på ett år)
d. Val av rangordnade suppleanter till styrelsen
e. Verksamhetsrevisorer
f. Auktoriserad revisor
g. Valberedning (minst 3 personer, varav en sammankallande)
16. Motioner (medlemmarnas förslag)
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska