Stockholm Pride stöttar Sarajevo Pride via Solidaritetsfonden

I söndags genomfördes den första pridemanifestationen i Bosnien Hercegovina när Sarajevo Pride marscherade genom staden. Paradvägen gick från minnesmärket för andra världskriget “Eternal Flame” till parlamentet. Paraden genomfördes under stort säkerhetspådrag och arrangörernas uppskattade deltagarantal på 500 slogs rejält och totalt räknar man runt 3 000 deltogare. Stockholm Pride har genom Solidaritetsfonden stöttat Sarajevo Pride bland annat genom att bjuda in arrangörerna till Stockholm Pride och nu närvara under paraden. 

– ”Vi är otroligt glada över att vara här och få uppleva denna stund tillsammans med denna fantastiska uppslutning av aktivister, hbtq-personer och allierade. I flera delar av Europa saknar hbtq-personer fortfarande grundläggande mänskliga rättigheter och utsätts för förföljelse, hat, våld och diskriminering. Att Sarajevo Pride äntligen genomförs är en otroligt viktig milstolpe i denna kamp”, säger Vix Herjeryd, ordförande för Stockholm Pride. 

På plats i Sarajevo är representanter från Stockholm Pride tillsammans med människorättsaktivisten Linnéa Claeson.  
 
– ”Det är ett historiskt ögonblick och det är sista landet i regionen som hittills varit utan en pridemanifestation. Vi är här för att visa solidaritet för regionens hbtq-community och visa att de inte står ensamma. I och med att det är ett högriskevent är vi också här för att med våra kroppar värna demokrati och mänskliga rättigheter”, säger Linnea Claeson. 

Upplevelsen från paraden var att allt gick lugnt till och att uppslutningen blev betydligt större än förväntat av arrangörerna. Känslorna kring att det var första gången en pridemanifestation kunde genomföras var tydliga bland deltagarna. 

– ”Det var en otrolig stämning hela vägen. Precis när marschen startade gick ett vrål genom hela folksamlingen och det blev väldigt tydligt att det funnits ett uppdämt behov av att kunna genomföra den här manifestationen, kräva utrymme och ta plats som den en är”, säger Johnny Foglander, vice ordförande för Stockholm Pride. 

Lejla Huremovic, en av arrangörerna som också var på plats i Stockholm höll tal i slutet av manifestationen och ett utdrag översatt till engelska från hennes tal finns nedan: 

– “Today, more than ever before, we, the lesbians, gays, bisexuals, trans, intersex and queer persons in Bosnia and Herzegovina stop being invisible. And today, stronger than ever before, we send the message that we will fight for our lives with courage and dignity. For the lives that, as any other lives, cannot be lived within four walls, For the lives free from fear violence. It is enough!” 

Uttalande ang utställare i parken 2019 08 05

 
Vi har i samband med årets festival mottagit en hel del frågor rörande våra utställare. Stockholm Pride är en ideell medlemsförening med syfte att arbeta för att stärka hbtq-personers rättigheter och livssituation. Detta gör vi bl.a. genom att arrangera Kulturfestivalen Stockholm Pride. Vi vilar på en värdegrund där vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och där vi tar avstånd från all form av diskriminering exempelvis rasism, sexism, homo- och transfobi. Vi solidariserar oss med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride. Vår förening och festival är öppen för alla som delar våra värderingar och står bakom vårt syfte.  

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och tar inte ställning i sakpolitiska frågor. Vår roll är att vara en bred plattform för nätverkande, dialog, debatt och diskussion. När det gäller frågor som är aktuella och under diskussion finns det många aspekter att ta hänsyn till, och ett stort värde i att just organisationer, politiker och aktivister med olika utgångspunkt får utrymme att genomlysa de frågeställningar som finns för att föra debatten framåt. Det är viktigt att denna debatt kan ske på så lika villkor som möjligt mellan olika aktörer, och det ger olika signalvärden om exempelvis en utställare eller seminariearrangör är en organisation eller ett företag.  

Styrelsen behöver många gånger fatta svåra beslut när det gäller om en aktör ska eller inte ska beredas plats att verka på vår plattform och i vissa fall lyfts detta till vårt årsmöte som är vårt högsta beslutande organ. Som stöd finns en policy där aktörer vars medverkan inte är självklar ska lyftas från organisationen till styrelsen för informationsinsamling, diskussion och beslut. I fallet med Tammuz, som var en del av en annan aktörs tält, har det inte skett och vår organisation har brustit. Styrelsen kände ej till att denna aktör skulle verka som utställare och kan ej säga vad en diskussion hade landat i för beslut men frågan skulle ha behandlats av Stockholm Prides styrelse. Vi kommer att vidta åtgärder och arbeta vidare för att förhindra att sådana misstag angående godkännande av utställare kan ske inom Stockholm Pride. Vi kommer också i samband med årsmöte lyfta vår värdegrund då vi på senare år sett ett behov av ett utökat och tydligare stöd till styrelsen vid beslutsfattande i dessa frågor. Vi välkomnar alla som vill påverka eller hjälpa oss i detta arbete att bli medlemmar i föreningen och bli delaktiga i arbetet och kommande årsmötesbeslut. 

Uttalande angående artikel i SvD 17/6

Den artikel som 17/6 publicerades I SvD pekar ut en “chef inom Stockholm Pride” som skyldig till s.k “grooming”, vilket är en brottslig handling. Styrelse och ledning för Stockholm Pride har för närvarande ingen vetskap om kopplingen mellan mannen i artikeln och Stockholm Pride. Skulle det visa sig att det är en person verksam inom vår organisation kommer vi att vidta kraftfulla åtgärder omedelbart. Vi utreder nu frågan vidare internt.

Uppdatering angående artikel i SvD 17/6

Sexuellt ofredande, grooming och andra former av sexualbrott är förkastliga, oavsett var i samhället de sker. Reportageserien som Svenska Dagbladet har publicerat i veckan visar att det finns mycket kvar att göra. Den sätter fingret på en otroligt viktig fråga där Stockholm Pride redan innan SvD:s reportage tagit tydliga steg de senaste åren. Vi har infört åtgärder som en ny trygghetspolicy, en visselblåsarlinje och en tydlig uppförandekod för alla volontärer. Vi har sett över möjligheten att begära utdrag ur brottsregistret för personer på ledande positioner och positioner som arbetar med barn och unga. Där inväntar vi en lagändring kring hur utdrag får begäras innan vi kan gå vidare. Den typen av rutinåtgärder kan vara effektiva när det gäller att upptäcka och förebygga att personer som har begått den här typen av brott finns eller kommer in i verksamheten. Det arbetet blir aldrig färdigt och kan aldrig sluta utvecklas.

Det är svårare när det inte finns någon tidigare dom eller där brott sker utanför verksamheten. För att få råd och stöd runt vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta har vi kontaktat olika experter som har kunskap om den här typen av brott och om barns utsatthet.

Från det att SvD:s artikel, där de pekar ut en chef inom Stockholm Pride, publicerades i måndags har vi försökt identifiera personen på en rad olika sätt. Bland annat har vi:• Skickat ut mail inom festivalorganisationen där vi bett om tips och information till vår visselblåsarlinje.

  •  Vädjat inom festivalorganisationen till personen att ge sig till känna.
  • Haft enskilda samtal med ett flertal personer för att undersöka om det finns information kring vem den utpekade är.
  • Kontaktat SvD för hjälp att identifiera personen samt få bekräftelse att personen är aktiv i vår organisation idag och information kring hur personen har identifierats av SvD.
  • Kontaktat QX som driver siten qruiser, för hjälp att identifiera personen i det fall den har varit aktiv på qruiser under tidsperioden granskningen omfattar.

Ingen av åtgärderna har lett fram till att vi kunnat identifiera personen och den har själv inte gett sig till känna. Vi förstår och respekterar SvDs publicistiska beslut, men vi anser samtidigt att det är problematiskt när de går halva vägen. Det vill säga att de ger tillräckligt med information för att potentiellt ringa in ett litet antal personer, motsvarande ett 15-tal beroende på journalisternas definitioner av chef, men samtidigt inte ger oss information för att kunna agera och avskilja personen från dess uppdrag. Vi kan heller inte ringa in färre antal personer för att intensifiera det interna arbetet utan att behöva alltför brett späda på oro och misstänkliggörande inom vår ledningsgrupp eller hela volontärorganisation.

Ansvarig utgivare Martin Ahlquist skriver följande i kontakt med oss, vilket vi menar inte går i linje med det vi beskriver ovan:

”När det gäller hur olika personer i granskningen beskrivs så har vi noga övervägt vilka uppgifter som ska vara med. Det handlar om att väga relevant information mot risken att en person blir utpekad i en alltför snäv krets”.

Vi är tacksamma om det kommer fram information om personer som indikerar att de är olämpliga för uppdrag inom Stockholm Pride så att vi kan utreda det och göra något åt det. Men den information som hittills framkommit är inte tillräcklig. Framförallt har vi som styrelse i nuläget ingen möjlighet att gå vidare, samtidigt som vi genom reportagen vet att det finns en person som är olämplig. Vi skulle agerat mot den personen redan i måndags om vi fått veta vem det är. Situationen skapar frustration och upprördhet och vi önskar att vi kunde göra mer. Vi fortsätter nu gå igenom tips som kommer in, följer upp dem internt och för fortsatta samtal. Skulle dessa leda till ett resultat kommer vi meddela det snarast möjligt.

Vi vill starkt uppmana den som har någon information om oegentligheter eller missförhållanden inom vår verksamhet att lämna den via vår visselblåsarlinje. Där kan du kan lämna information som når vår ordförande och där din identitet inte lämnas vidare. Misstänker du att brott begås ska du alltid i första hand kontakta polisen. Vill du inte göra det kan du även där kontakta visselblåsarlinjen så hjälper vi dig i kontakten med polisiära myndigheter. Adressen dit är [email protected]

Uttalande om Medborgerlig Samlings deltagande i EuroPride Park

Den 13 juni fattade styrelsen för Stockholm Pride beslutet att tacka nej till Medborgerlig Samling som utställare i EuroPride Park för årets festival. Styrelsen inser att svaret dröjt oförsvarligt länge och det vill vi börja med att be om ursäkt för.

Stockholm Pride är en ideell förening som styrs av medlemmarna. Bland våra enskilda medlemmar finns representation från vänsterpartister till moderater. Flera av partierna i riksdagen är också medlemmar som organisationer i föreningen. I denna breda politiska mångfald har vi en styrka.

Vår uppgift är att skapa en pridefestival utan att blanda in partipolitik. Det vi däremot tar avstånd från är organisationer och partier som inte står upp för alla människors lika värde. Det handlar inte bara om sexualitet utan även om etnicitet och könstillhörighet.

Stockholm Pride har ett ansvar att säkerställa en trygg och säker plats för hela hbtq-communityt. Vårt community är inte enbart baserat på sexualitet. Att ansvara för att skapa en frizon för vårt community innebär inte bara att fokusera på homo- och bisexuella, utan också trans- och queerpersoner.

Som utställare i EuroPride Park ställs högre krav på politiska partier med deras aspirationer på att förändra vardagen för hbtq-personer än till exempel företag. Då Medborgerlig samling inte någonstans lyfter hbtq-frågor i deras partiprogram så fick styrelsen istället grunda beslutet på de hbtq-relaterade utspel som företrädare för organisationen gjort.

Bland annat skriver partiledare Ilan Sadé i en krönika på Nyheter Idag att:

”Förresten, ”hbtq” och ”hbtq-person”. För egen del avskyr jag den där bokstavskombinationen, som låter som något slags psykiatrisk diagnos och buntar ihop människor på helt godtyckliga grunder. De sista två bokstäverna har ju inte nödvändigtvis någonting med sexualitet att göra”

Samt

”Transvestiter och transsexuella har också lagts till [Homo- och bisexuella] gruppen på grund av den allmänna toleransen och välkomnandet av alternativa livsstilar som man möter i homomiljöer.”

Där finns det uppenbar skillnad i synen på transpersoner. MEDs partiledare verkar vilja separera dem från den övriga hbtq-rörelsen vilket vi menar är både orimligt och historielöst. När upprinnelsen till hela Pride-rörelsen, upproret vid Stonewall inn i New York, skedde var en av förgrundspersonerna en svart trans-kvinna.

Sadé uttrycker också ett motstånd mot att transpersoners rättigheter ska regleras i skyddslagstiftningar i en krönika på Det Goda Samhället:

” Politiseringen av toalettval och pronomen har förstås redan tagit fäste här i Sverige; vi brukar vara snara att anamma det galnaste som nordamerikanska universitetsmiljöer kan erbjuda. Antidiskrimineringslagstiftningen är därtill på väg i samma riktning som i Ontario. Det vilar ett ansvar på oss alla att bryta mönstret.”

Utöver det har även andra företrädare för partiet uttalat sig tveksamt kring hbtq-personer. När Medborgerlig samling ansökte om att bli utställare skrev en av deras riksdagskandidater följande på Twitter:

”Det ska bli så otroligt befriande att se dessa verklighetsfrånvända batikhäxebögars miner när MED är med under pride.”

Stockholm Prides styrelses beslut att inte upplåta utställarplats till Medborgerlig Samling handlar om att vi utifrån den info vi har att tillgå fått fatta ett beslut för årets festival. Det är ingen rättighet att delta i Stockholm Pride. Vill Medborgerlig Samling engagera sig i hbtq-frågor och inte bara i H och B välkomnar vi ett ökat engagemang inom communityt året runt och vi för gärna en dialog i framtiden. Som enskilda individer är alla självklart välkomna att delta redan nu.

Stockholm 11 juli 2018
Styrelsen för Stockholm Pride

Kompletterande uttalande rörande Medborgerlig Samling

Stockholm Pride har tackat nej till Medborgerlig Samling som utställare gällande årets festival. Beslutet togs utifrån den information som fanns vid tidpunkten. Styrelsen fann att de inte uppfyllde föreningens värdegrund.

Vi har ett årsmötesbeslut på att för att vara aktör under Stockholm Pride så behöver du stå bakom och leva upp till föreningens värdegrund. När styrelsen bedömde Medborgerlig Samlings medverkan fann den att de inte har någon fastslagen politik gällande hbtq-personer eller några tydliga ställningstaganden kring detta.

Detta ledde till att styrelsen fick utgå ifrån de utspel som gjorts av huvudsakliga företrädare för att skapa en bild av partiets syn. Det vi hittade var bland annat uttalanden från Medborgerlig Samlings partiledare som är kritiska mot transpersoners rättigheter och som osynliggör den gruppen, något som går emot grunderna för hela pride-rörelsen.

Om ett politiskt parti vill skapa opinion i EuroPride Park så är det rimligt att det partiet har en hbtq-politik, det handlar inte om vilket parti det är, det handlar om att stå bakom festivalens värdegrund och vara relevant för festivalens besökare.

Att ha en fastlagen hbtq-politik som är transparent och tydlig är viktig för att säkerställa en trygg miljö för våra besökare och för att veta var partiet faktiskt står i förhållande till våra besökares rättigheter.

Medborgerlig Samling har i nuläget ingen hbtq-politik. Många av deras företrädare och sympatisörer verkar heller inte sympatisera med varken pride-rörelsen eller hbtq-rörelsen i stort, både utifrån vad som skrivits tidigare och framförallt utifrån vad som skrivits på sociala medier det senaste dygnet.

Utifrån detta är det också märkligt att ett parti vill vara del av en festival de inte gillar eller värderingar de inte delar. ”äckliga hycklare”, ”vidriga homofober”, ”jävla svin” samt ”Prideflaggan brinner och det var ni som tände eld på den” är några av de påhopp som funktionärer för Stockholm Pride fått via sociala medier från företrädare och sympatisörer från Medborgerlig Samling. Det är oacceptabelt.

Sedan beslutet har vi sett ett väldigt högt tonläge och även rena påhopp från företrädare och sympatisörer från Medborgerlig Samling. Vi vidhåller en vilja att föra sansade och konstruktiva samtal, men då kräver vi också att det sker med en normal samtalston.

Alla medlemmar i Medborgerlig samling, precis som alla andra, är välkomna att delta på Stockholm Pride som privatpersoner.

Frågor och svar

Varför är extremvänstern välkomna?

Inga våldsbejakande aktörer är välkomna. Stockholm Pride tar avstånd från all form av våld och våldsbejakande. Oavsett var det kommer ifrån, vänster eller höger. Det är en princip som vi aldrig kommer avvika från.  

Har vänstern infiltrerat Pride? Är Pride vänstervridet

Bland våra medlemsföreningar, utställare och paradaktörer har vi en politisk bredd från vänster till höger som vi är mycket stolta över, och en stor del av hbtq-communityt representerat. Stockholm Pride tar inte ställning i politiska sakfrågor.

Alla partier, företag och organisationer som står bakom och lever upp till Stockholm Prides värdegrund är välkomna som medlemmar och/eller deltagare i vår förening och festival. 

Förekommer separatism under Stockholm Pride?

Stockholm Pride är en plattform där olika aktörer arrangerar programpunkter. Den övervägande andelen (över 99%) av dessa programpunkter är öppna för alla besökare. Ibland har vi aktörer som ansöker om att arrangera separatistiska programpunkter i Pride House, som är den del av vår festival där detta är möjligt.

Det är frivilligt att delta på både separatistiska och övriga programpunkter. Stockholm Pride arrangerar ej själva separatistiska programpunkter. 2017 förekom två separatistiska punkter, och inför festivalen 2018 finns en separatistisk punkt i programmet.

Hur finansieras Stockholm Pride? Finansieras Stockholm Pride av skattemedel?

Stockholm Pride är en kulturfestival som ett vanligt år finansieras till övervägande del av biljettintäkter (ca 50%) och intäkter från partners/supporters, utställare, paradaktörer och restauratörer (ca 45%).

Det villkorade marknadsföringsbidrag på 400 000 kronor festivalen normalt ansöker om från Stockholm Stad utgör under 5% av våra intäkter. 2018 när vi arrangerar EuroPride har vi erhållit ett ytterligare bidrag från Stockholm Stad på 3 miljoner kronor vilket gör att bidraget från staden totalt beräknas uppgå till ca 20% av intäkterna detta år.

Stänger Stockholm Pride ute partier?

Om ett politiskt parti vill skapa opinion i EuroPride Park så är det också rimligt att det partiet har en hbtq-politik, det handlar inte om höger eller vänster, det handlar om att kunna uppvisa en politik för den målgrupp partiet vill nå och har som aspiration att förändra vardagen för genom sitt deltagande som utställare på Stockholm Pride.

Att ha en fastlagen hbtq-politik som är transparent och tydlig är viktig för att säkerställa en trygg miljö för våra besökare och för att veta var partiet faktiskt står i förhållande till våra besökares rättigheter.

Stänger Stockholm Pride ute alla som ej tycker likadant som ni?

Stockholm Pride är i huvudsak till för hbtq-personer och allierade. Alla besökare ska känna sig välkomna. Behovet av festivalen är störst i de grupper som blir utsatta för mest diskriminering, det vill säga just transpersoner, intersexuella eller queera.

Alla aktörer som deltar under festivalen, oavsett om det är partners, utställare i parken, de som går i paraden eller de som arrangerar seminarier i EuroPride House gör det på målgruppens villkor.

Varför stänger ni ute hbtq-personer med borgerliga värderingar?

Vi stänger inte ute något parti på någon del av den politiska skalan så länge de delar vår värdegrund. Det inkluderar att ”aktivt [ta] avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi”.

Medlemmar i Stockholm Pride inkluderar partier, deras hbtq-organisationer eller motsvarande, från Vänsterpartiet till Moderaterna.

Vad är er värdegrund?

Vår värdegrund bygger på fyra punkter som syftar till att säkerställa att organisationen, partners och andra som involverar sig inom Stockholm Pride lever upp till de ursprungliga grunderna till varför Pride-rörelsen bildades.

En kamp för rättigheter och mot förtryck och diskriminering. Vår värdegrund hittar du här.

Finns det ett åsiktsförtryck inom Stockholm Pride? Måste alla tycka lika?

Nej, det finns inget åsiktsförtryck. Alla får tycka precis som de vill. Däremot måste du som aktör under Stockholm Pride följa föreningens och festivalens värderingar.

Värderingarna är fastslagna på den ideella föreningen Stockholm Prides årsmöte av föreningens medlemmar.

Varför portas Medborgerlig Samling från Stockholm Pride?

Medborgerlig Samling är inte portade. De har ansökt om att bli utställare och för att vara utställare så måste man stå bakom föreningens och festivalens värderingar.

Den information vi har om Medborgerlig Samling visar på att de inte stödjer värderingarna. Tonläget och många av de kommentarer som getts i sociala medier det senaste dygnet från företrädare och sympatisörer för Medborgerlig samling har varit helt oacceptabla och bidrar inte till en trygg miljö för Stockholm Prides besökare.

Alla privatpersoner är välkomna att besöka Stockholm Pride självklart utifrån att ordningsregler följs.

Varför portar Stockholm Pride det enda partiet med en homosexuell ordförande?

Vilken sexuell läggning eller könsidentitet ett partis ordförande har är helt ovidkommande. Beslut om närvaro som aktör under Stockholm Pride görs utifrån om partiet står bakom och lever upp till föreningens och festivalens värdegrund.

Nu är vi ett hållbart event

Efter en genomgång av hela verksamheten har nu Stockholm Pride fått certifieringen ”Hållbart Event” av organisationen Håll Sverige Rent. Kriterier som måste uppfyllas handlar om alltifrån källsortering till transporter, engångsmaterial och utbud av gröna alternativ på eventets restauranger.

”Som Nordens största Pridefestival och ett av Stockholmsregionens största evenemang är det en självklarhet för oss att ta ansvar. Vi är otroligt glada över certifieringen, men det är en process och det finns alltid mer att göra. Vi kommer fortsätta fokusera på att söka samarbeten för att kunna ta fler steg när det gäller miljö, klimat och hållbarhet, och hoppas givetvis även på stadens stöd i detta.”

I år har Stockholm Pride framför allt satsat på alternativ i utbudet av mat och dryck. Anna Högkil, ansvarig restauratör från klubb Moxy beskriver utbudet såhär:

”I våra olika restaurangtält har vi klassisk festivalmat, men fast food behöver verkligen inte betyda sämre kvalitet. Vi har valt att jobba med närproducerade hamburgare av högsta kvalitet och vi har premiär för en vegansk Fish and Chips, Fishless, som vi serverar med en vegansk chimichurromajjo, supergott och laddad med Omega 3!

Vi kommer också att servera härlig pizza som även den kommer att finnas vegansk och glutenfri.

I mesta möjliga mån har vi också valt miljömässigt när det kommer till engångsmaterial, tallrikar, bestick och glas. Där det är svårare att hitta helt hållbara alternativ, vinglas till exempel, kommer vi att be våra gäster att återanvända sitt engångsglas genom hela kvällen.”

Klubben King Kong kommer också att servera mat i ett övervägande vegetariskt/veganskt tält med bland annat koeransk bulgogi och chili con quorn.

För att möta efterfrågan på prismässigt tillgängliga alternativ finns även fler rätter i år för runt 75 kronor. Stockholm Pride är också oerhört glada för ett samarbete med matsmart.se som förser de drygt 600 volontärerna med fika och snacks. Matsmart minskar matsvinnet genom att sälja produkter med kortare hållbarhet till ett bra pris.

Incheckningen

Vill du jobba i Stockholm Prides kanske bästa grupp skall du söka till Incheckningen!

Festivalservice kommer hantera all incheckning i Pride Park genom vår incheckningsbod som kommer ligga lokaliserad nere vid VIP entrén. Vi ansvarar för all in-ut checkning under Pride vilket betyder utställare, artister, gäster och även våra volontärer. Gruppen kommer bestå av 25 volontärer och vi är schemalagda på något pass mellan 07.30 på morgonen till en timme efter parkens stängning.

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som är serviceminded, positiv, framåt och stresstålig. Erfarenhet att jobba med människor är ett plus. Du bör kunna göra dig förstådd på Engelska i såväl tal som skrift.

Vision: vi ska ha roligt tillsammans medan vi gör den bästa Prideveckan någonsin!

Välkommen med din ansökan till Incheckningen på https://volontar.stockholmpride.org 

Housevärdar

Till alla HBTQ+ communitymedlemmar och -supportrar! Vi söker serviceinriktade volontärer som vill jobba som Housevärdar i Pride House. Pride House kan beskrivas som festivalens politiska och kulturella mötespunkt och diskussionscentrum och här anordnas programpunkter i form av debatter, framträdanden, föreläsningar, utställningar och workshops. Housevärdarnas uppdrag är att möta både besökare och programpunktsarrangörer och se till att de får den information de behöver för att kunna njuta av sin vistelse i Pride House. 

Du som söker ska vara över 18 år och tillgänglig att jobba 29/7-2/8 mellan klockan 9-18 samt medverka på en utbildningsdag. Vi ser gärna att du kan tala mer än ett språk och teckenspråk är särskilt uppskattat. Som tack för din insats får du lunch och fika på varje arbetspass och ett veckoband som ger tillträde till alla Stockholm Prides arrangemang. Dessutom får du arbeta tillsammans med underbara kollegor under en vecka du aldrig glömmer! 

Låter det intressant? Anmäl dig på https://volontar.stockholmpride.org och ange Housevärd som önskemål. Varmt välkommen med din ansökan till Stockholm Pride 2019 och Pride House!  

Volunteers needed for Stockholm Pride Festival 2019 Calling all LGBTQ+ community members and supporters! We are looking for service minded volunteers to work as House Visitor Assistants in Pride House. Pride House is the political and cultural hub of the festival, hosting a range of events such as debates, exhibitions, lectures, shows, and workshops. The task of Pride House Visitor Assistant task will consist in greeting visitors and programme item hosts and to ensure that they get the information they need in order to enjoy their visit at Pride House. 

Applicants must be at least 18 years of age and available to work 29/7-2/8 between 9am and 6 pm and participate in one training day. If you are able to speak more than one language, that would be great and Swedish sign language would be particularly appreciated. As a thank you for your valuable contribution, you will get free lunch and snacks on your shift and a week festival band which gives you access to all events arranged by Stockholm Pride. Moreover, you will get to work alongside lovely colleagues during an unforgettable week! 

Does this sound interesting? Apply via the link https://volontar.stockholmpride.org and state “Housevärd” (House Visitor Assistant) as your preferred position. Welcome with your application to Stockholm Pride 2019 and Pride House!

Chaufförer

Vill du jobba i Stockholm Prides kanske bästa grupp? Då ska du söka till Transport! 

 Transport, som ligger under Festivalservice, hanterar alla transporter som sker under Pridefestivalen. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära att hämta utrustning till Pride Park, transportera material och volontärer till Pride House eller att köra artister och andra samarbetspartners till och från exempelvis Arlanda. Som chaufför är det viktigt att upprätthålla ett vårdat yttre och ett socialt sinne men även att kunna genomföra transporterna på ett säkert och professionellt vis.  

Lokalsinne och erfarenhet av att köra i Stockholm meriterande och även en fördel i denna roll.  

 För att kunna arbeta med oss behöver du: 

  • Ha haft körkort i minst fem år. 
  • Ha vana att köra bil 
  • Vara hel och ren 
  • Kunna hantera stressiga situationer i trafiken. 

Transportgruppen kommer att bestå av cirka 25 volontärer som är schemalagda ett sjutimmarspass någon gång mellan transportdelens öppettider, 09:00 till en timme efter parkstängning. Vi tillämpar av säkerhetsskäl enbart ett pass per dag och samt följer Transportstyrelsens krav på vilotider. I ditt pass ingår lunch.  

Vision: vi ska ha roligt tillsammans medan vi gör den bästa Prideveckan någonsin!  

Är du nyfiken? Välkommen med din ansökan på https://volontar.stockholmpride.org 

Sjukvårdare till Parad

NÄR: Lördag 3 augusti 2019

Är du en lugn person med hög stresstålighet? Har du kompetens och erfarenhet av arbete inom främst akutsjukvården och första hjälpen och vill dedikera en dag till att vara ett stöd för Pride Parade i Stockholm? Då är du den vi söker!

Pride Parade i Stockholm är Skandinaviens största Prideparad och är ett evenemang som inte får missas! Paraden tågar genom centrala Stockholm och är festivalveckans största evenemang. En glädjefylld och färgglad manifestation av kärlek för mänskliga rättigheter. En demonstration för allas rätt att älska och vara den de vill.

Som Paradsjukvårdare är du volontärernas sjukvårdsresurs för att snabbt kunna ta hand om eventuella skador om olyckan skulle vara framme, i väntan på ambulans. Omhändertagande av lättare skador eller besvär och bedöma behov av ytterligare vård hos annan instans, exempelvis vårdcentral eller sjukhus, ingår också i tjänsten. Våra paradsjukvårdare jobbar i team om 2-4 så om du är ny till evenemangsjukvård är detta även en ypperlig chans att lära dig från erfarna kollegor.

Rätt person är sannolikt läkare, sjuksköterska eller undersköterska med kompetens och erfarenhet inom evenemangssjukvård eller akutsjukvård. Krav är att du är utbildad i HLR och första hjälpen. Du bör vara flexibel, van att ta eget ansvar och kunna arbeta såväl enskilt som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Som tack för hjälpen får du entré till Pride Park lördag den 3 augusti samt mat under dagen.

Är du intresserad – anmäl dig så tar vi kontakt och du får veta mer vad uppdraget går ut på!

Hur: · Registerna dig på https://volontar.stockholmpride.org

· Ange Paradvolontär som önskemål

· Skriv ’Paradsjukvård’ i kommentarsrutan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close